شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی ـ پژوهشگاه بین المللی المصطفی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه