دسترسی به مقالات منتشر شده: به صورت دسترسی باز open acces .

شاپا چاپی: 13899/92
 
شاپا الکترونیکی: ISSN: 2717
 

نوع  داوری: دوسو ناشناس.

مشابهت یابی: تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود .(در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می‌­گردد)

زمان داوری:  حداکثر 2هفته .

نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه .

رویکرد و اهداف نشریه:

  • ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در زمینه‌ی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی؛
  • شناخت، تحلیل و نقد جریان‌های دینی - معرفتی در عرصه بین‌الملل؛
  • بررسی، تحلیل و نقد اندیشه‌ها و تحولات تأثیرگذار در مناطق گوناگون جهان؛
  • پاسخ به نیازهای پژوهشی جامعة المصطفی(ص) در حوزه‌ی مطالعات منطقه‌ای؛

    شماره های تماس با نشریه:

    025-32133380

    025-32133348

شماره جاری: دوره 02، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-165