راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه تدوین مقالات:

الف. شرایط و اجزای مقاله:

مقاله بایستی تحقیقی، مستند  و دارای نوآوری باشد.

موضوع مقاله مرتبط با عنوان نشریه یعنی «جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل» باشد.

مقاله ارسال‌شده نباید در نشریه دیگری چاپ‌شده و یا هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال‌شده باشد.

هر مقاله باید با طرح پرسشی تازه در مورد یکی از موضوعات مربوط به جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین الملل، آغاز شود. بداعت و تازگی پرسش مطرح‌شده می‌تواند مطلوبیت بیشتری به مقاله ببخشد. پرسش‌های تبیینی که رابطه بین پدیده‏ها یا مفاهیم را بررسی می‌کنند بر پرسش‌های توصیفی محض که تنها درصدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند ارجحیت دارند.

ساختار مقاله  به شرح ذیل بایستی تنظیم شود:

الف ـ چکیده بین 150 تا 200کلمه (به زبان فارسی و انگلیسی)، شامل مسئله و پرسش اصلی ، روش ،یافته ها و نتایج باشد.

ب ـ واژگان کلیدی(پنج واژه) که بایستی با واژه‌های اصلی عنوان و مسئله‌ تحقیق و در حد امکان با سرفصلها تناسب داشته باشد.

ج ـ مقدمه: شامل بیان مسئله،پیشینه پژوهش، اهمیت،ضرورت، اهداف و پرسش های تحقیق و روش تحقیق در دو تا سه صفحه است.

د ـ چارچوب نظری /مفهومی: در این بخش مبانی و چارچوب نظری پژوهش بیان می‌شود؛ منظور از مبانی نظری ارائه تعاریف و مفاهیم بکار رفته در پژوهش به صورت روشن است و باید بر اساس مطالعات معتبر قبلی انجام شود یا چنانچه محقق چارچوب نظری خاصی را در تحقیق به کار گرفته است بیان نماید.

هـ ـ متن: شامل بیان جزییات روش تحقیق و علت انتخاب آن به عنوان روش، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، استدلال ها و مستندات مورد بررسی و یافته‏های تحقیق است.

و – نتیجه گیری: شرح نکات مهم یافته‌ها، آثار و اهمیت و محدودیت آن‌ها، مقایسه نتایج تحقیق با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها، و در نهایت نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات حاصل از یافته‌های پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است.

ز – فهرست منابع

 حجم مقالات حداقل شش هزار و حداکثر هشت هزار کلمه باشد و مقالات کمتر و بیشتر از این حجم پذیرفته نخواهد شد.

مطالب مقاله به صورت یک ستونی با رعایت حاشیه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم IR Lotus14 برای متون فارسی و قلم Times New Roman 12 برای متون انگلیسی تایپ شوند و با قالب DOC  یا DOCX، ارسال شوند.

 معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود. جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و مآخذ آن‌ها به‌طور دقیق ذکر گردد.

ب. شیوه ارجاع به منابع

شیوه ارجاع به منابع براساس شیوه ارجاع درون متنی (APA) است بدین صورت:

ارجاع به منابع مورد نظر شامل کتاب و مقاله و منابع اینترنتی، درون متن بدین‌صورت ذکر شود: (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره‌ی صفحه)، مثال: (احمدی، 1398: 75) و (Wendt, 1998: 64)و در صورت تعدد منابع از یک نویسنده، (الف) و (ب) در کنار سال انتشار افزوده می‌شود؛ مانند (رضایی، 1388( الف): 23).

 اگر به آیه‌ای از قرآن استناد شده است، بدین‌صورت آدرس داده شود: (نام سوره: شماره‌ آیه)، مثال:(بقره:43)

اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگی یک نفر را آورده و با ذکر واژه «و دیگران»، به مؤلفان دیگر اشاره شود. مثال: (احمدی و دیگران، 1392: 25)

فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحه‌ای جداگانه و به ترتیب حروف الفبا (نام‌خانوداگی) به‌صورت زیر تنظیم گردد:

الف. کتاب:

 نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح(در صورت وجود)، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ (در صورت تجدید چاپ). مثال: عمید زنجانی، عباسعلی. 1388، الفکر السیاسی فی الاسلام، ترجمه ضیاءالدین الخزرجی، بیروت: مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی.

ب. مقاله:

نام‌خانوادگی، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، نام نشریه، شماره‌ی نشریه. شماره صفحات مقاله در نشریه. مثال: فاکر میبدی، محمد. 1395، «قلمرو دانشی حجیت خبر واحد»، پژوهش‏نامه علوم حدیث تطبیقی، شماره 4، صص 25 ـ 51.

تذکر: در صورت تعدّد آثار منتشرشده از یک مؤلف در سال واحد، جهت نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف الف، ب، ج و... متمایز شوند.

ج. مقاله از شبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده

  نام خانوادگی، نام. تاریخ دریافت، عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ نشانی اینترنتی یا نام لوح فشرده.

د. پایان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی

  نام خانوادگی مجری (مجریان)، نام، سال انتشار، عنوان پایان‌نامه، رساله یا پژوهش (ذکر واژه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رساله دکتری یا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی.

تذکر: در صورت تعدّد آثار منتشرشده از یک مؤلف در سال واحد، جهت نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف الف، ب، ج و... متمایز شوند.

 ج. مشخصات نویسنده:

این مشخصات در برگه‌ای جداگانه به مقاله ضمیمه گردد: نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، میزان تحصیلات، رتبه علمی، نام مرکز علمی به همراه پست الکترونیکی، تلفن و نشانی نویسنده.

نکات:

مقالات صرفا از طریق سامانه نشریه ارسال شود.

مقالات دریافت شده پس از بررسی و مطابقت اولیه با ضوابط شکلی و محتوایی نشریه، در مسیر فرایند داوری علمی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص پذیرش یا رد آن توسط هیئت تحریریه صادر می‌شود.

نشریه، حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

مقالات مندرج در فصلنامه صرفاً بیانگر دیدگاه‌های نویسنده است.

پایگاه اینترنتی: regional_reserch@miu.ac.ir - www.journals.miu.ac.ir

رایانامه: un.almostafa.magazine@gmail.com ـ jaryanshenasi@miu.ac.ir

تلفن:461 ـ 32133348 - 025 تلفکس: 32133358 - 025