اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن رضائی

عضو هئیت علمی جامعه المصطفی و رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی

tadvinmiu.ac.ir

سردبیر

حسن رضائی

دکتری فقه و اصول رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی . قم

un_almostafayahoo.com
02532133380

اعضای هیات تحریریه

محمد علی میرعلی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم

alimir24gmail.com
09127517006

محسن میری

دکترای فلسفه تطبیقی دانشیار و عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

srmahdinejadgmail.com

شمس الله سراج

کلام اسلامی دانشیار ـ دانشگاه ایلام

un_almostafayahoo.com

یعقوب توکلی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

12345gmail.com

محمد علی میرزائی

استادیار ـ جامعه المصطفی

152526yahoo.com

حبیب الله بابائی

استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ

152511126111yahoo.com

محمد ستوده آرانی

دکتری روابط بین الملل دانشیار دانشگاه باقر العلوم(ع)

6647449gmail.com