اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن رضائی

عضو هئیت علمی جامعه المصطفی و رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی

tadvinmiu.ac.ir

سردبیر

حسن رضائی

دکتری فقه و اصول رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی . قم

un_almostafayahoo.com
02532133380

اعضای هیات تحریریه

محمد علی میرعلی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم

alimir24gmail.com
09127517006

محسن میری

دکترای فلسفه تطبیقی عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

srmahdinejadgmail.com

شمس الله سراج

کلام اسلامی دانشیار ـ دانشگاه ایلام

un_almostafayahoo.com

یعقوب توکلی

دانشیار ـ دانشگاه معارف اسلامی

12345gmail.com

محمد علی میرزائی

استادیار ـ جامعه المصطفی

152526yahoo.com

محسن محمدی

استادیارـ پژوهشگاه امام صادق

152526111yahoo.com

حبیب الله بابائی

استادیارـ باقر العلوم

152511126111yahoo.com