اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن رضائی

عضو هئیت علمی جامعه المصطفی و رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی

tadvinmiu.ac.ir

سردبیر

محسن محمدی

دکتری مطالعات انقلاب اسلامی مدیر گروه آسیا اقیانوسیه پژوهشگاه بین المللی المصطفی . قم

mohsen2941yahoo.com
02532133461

اعضای هیات تحریریه

محمد علی میرعلی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم

alimir24gmail.com
09127517006

محسن میری

دکترای فلسفه تطبیقی عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه

srmahdinejadgmail.com

عزالدین رضانژاد

الهیات و معارف اسلامی عضو هئیت علمی جامعه المصطفی و رئیس پژوهشکده علوم اسلامی

rezanejad39yahoo.com

عبدالحسین خسروپناه

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی حکمت و فلسفه

12345gmail.com