اسلام و جهانی شدن (راهبرد جهان اسلام در جهانی‌سازی ...)/ سید حسین فخر زارع

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
جهانی‌شدن و جهانی‌سازی، از رویدادهای مهمی‌است که در دهه‌های اخیر، در تمام عرصه‌های جوامع امروزی ریشه‌دوانده و تاکنون توصیف دقیق و جامعی از تمام زوایای پیدا و پنهان آن صورت نگرفته است و به رغم آن که ابعاد دقیق این رخداد هنوز به خوبی مشخص نشده، اکثر حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد جوامع را در چنبره نفوذ خود فرو برده است. آنچه در مواجهه با این جریان سهمگین مهم است، این است که هر جامعه به تناسب فرهنگ و شرایط اجتماعی، خود پیامدهای منفی و مثبت آن را به خوبی توصیف و تبیین کرده و ضمن پرهیز از آسیب‌های آن، برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و دستاوردهای مثبت آن آماده شود.
این نوع مواجهه، به انضمام استراتژی‌های مختلف دیگر، در فرهنگ و جامعه‌ای که هستی‌شناسی جامعه بر دین و دینداری استوار است، قابل ملاحظه بوده و به ویژه درجوامع اسلامی که در منابع و آموزه‌های گوناگون،  دین اسلام، دینی جهانی، جامع و جاودانه معرفی می‌شود، از اهمیت فوق‌العاده‌تری برخوردار است.
این که چرا اسلام به عنوان یک نظریه سرآمد، تاکنون کمتر توفیق یافته در سطح جهان استیلای خود را بگسترد و نیز این که در طی چه راهبردهای اساسی و مهمی، اسلام خواهد توانست به عنوان یک گفتمان و دالّ برتر مطرح گردد، از جمله دغدغه‌های مهم این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها