درباره نشریه

جریان شناسی دینی معرفتی در عرصه بین‌الملل

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای

مجوز انتشار به شماره 13899/92 در تاریخ 28/5/92

صاحب امتیاز: جامعة المصطفی(ص) العالمیه

پایگاه اینترنتی: regional_reserch@miu.ac.ir - www.journals.miu.ac.ir

رایانامه: un.almostafa.magazine@gmail.com ـ jaryanshenasi@miu.ac.ir

تلفن:461 ـ 32133348 - 025 تلفکس: 32133358 -025