اهداف و چشم انداز

رویکرد و اهداف نشریه

• ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در زمینه‌ی مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی؛

• شناخت، تحلیل و نقد جریان‌های دینی - معرفتی در عرصه بین‌الملل؛

• بررسی، تحلیل و نقد اندیشه‌ها و تحولات تأثیرگذار در مناطق گوناگون جهان؛

•  پاسخ به نیازهای پژوهشی جامعة المصطفی9 در حوزه‌ی مطالعات منطقه‌ای؛