اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. نشریه از دریافت مقاله های پژوهشی معتبری که حاوی یافته های علمی جدید باشد استقبال می کند و از
چاپ مقاله های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
2. مقالات ارسالی به هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق
انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفو ظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات
دیگر نیست.
3. نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله های دریافتی آزاد است.
4. صرفا مقاله هایی در این مجله منتشر می شود که در نشریه های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.
5. انتشار آثار ارسالی الزاما به معنای هم رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه