تصوف در آسیای مرکزی/ حبیب زمانی محجوب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
تصوف بخش مهمی از فرهنگ دینی مردم کشورهای آسیای مرکزی است که سبب گردیده این منطقه به یکی از کانون­های مهم جریان­های صوفیه بدل گردد. این پژوهش، با روشی توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به سؤالات زیر می­باشد:

مهم‌ترین فرقه­های صوفی در تاریخ آسیای مرکزی کدام­اند؟
هر یک از جریان­های صوفی چگونه شکل گرفته و رونق یافته­اند و وضع فعلی آنها چگونه است؟
آیا رواج و رونق تصوف در آسیای مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران تهدید است یا فرصت؟

 
واژگان کلیدی: آسیای مرکزی، تصوف، نقشبندیه، یسویه، کبرویه.