بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان در جمهوری آذربایجان / مرتضی اشرافی ـ مجتبی اشرافی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده:
ساختار مذهبی جمهوری آذربایجان و نوع نگاه مردم و نخبگان این کشور به اسلام، به ویژه آیین تشیع، محصول یک فرایند تاریخی بسیار پر فراز و نشیب است که بدون مطالعه و بررسی آن امکان درک صحیح و واقع بینانه از تحولات مذهبی و سیاسی جامعه کنونی جمهوری آذربایجان غیر ممکن است. درواقع شکل گیری و فعالیت احزاب اسلام‌گرا در بستر همین محصول تاریخی صورت پذیرفته است و از این رو بررسی سیر تحول اسلام در جمهوری آذربایجان می‌تواند به درک بهتر فضای سیاسی و مذهبی حاکم بر فعالیت‌های اسلام‌گرایان در این کشور برسد و همچنین نوع دیدگاه و رویکرد جریان‌های اسلام‌گرای آذربایجان به مقولاتی چون دین اسلام، آیین تشیع، نحوه تعامل و یا تقابل با نظام سیاسی حاکم، اهداف و آرمان‌ها و نیز نوع نگاه آنان به ایران به عنوان بزرگترین کشور شیعی جهان اسلام کمک شایانی نماید.
 
واژگان کلیدی: جمهوری آذربایجان، شیعیان، جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام، سیاست خارجی، تشیع.