جریان‌شناسی علمی و دینی در هند؛ علما و اندیشمندان شیعه در منطقه / محسن محمدی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
همزمان با ورود اسلام به هند د رقرن اول هجری، تشیع نیز وارد هند شد. یکی از نکات مهم در مطالعات شیعیان در هند بررسی شخصیت­شناسی علمی آنهاست.
علمای هند را از صدر اسلام و حتی در بین راویان حدیث نیز می­توان یافت. پس از مدتی حکومت­های شیعی در هند بر سر کار آمدند که زمینه را برای فعالیت علما و اندیشمندان شیعی فراهم کردند. در این بین مهاجرت علمای شیعه به هند نیز در گسترش علمی شیعیان هند بسیار موثر بود. بر این اساس کتاب­های رجال و تراجم زیادی برای بررسی شرح حال علمای شیعه هند نوشته شده است.
علمای شیعه هند در همه ایالت­های هند حضور داشتند و در برخی شهرها مانند لکنهو و حیدرآباد حضور بیشتری داشتند. از جهت موضوع فعالیت و آثار علمی نیز کلام مهم­ترین و گسترده­ترین عرصه فعالیت علمای شیعه در هند است. مهم­ترین علمای شیعه هند عبارتند از: قاضی نور الله شوشتری، محد علی حزین، سید دلدار علی نقوی و فرزندان ایشان، محمد قلی موسوی، میرحامد حسین، سید ناصر حسین.
 
واژگان کلیدی: هند، شیعیان، علما، حکومت­های شیعی هند، مهاجرت علما.

کلیدواژه‌ها