وضعیت‌شناسی مسلمانان روسیه / مرتضی اشرافی ـ مجتبی اشرافی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده:
اسلام دومین دین مطرح در روسیه می‌باشد که از جمعیت 145 میلیون نفری این کشور در حدود 15 تا 20 میلیون نفر مسلمان و از این تعداد حدود 3 میلیون را شیعیان تشکیل می‌دهند. در حال حاضر اسلام در روسیه خطر استراتژیک تلقی نمی‌شود و حاکمیت در مواجهه با اسلام، آزادی را برای مسلمانان تدارک دیده و مجاز می‌شمارد ضمن این که موارد متعددی در قانون فدرال روسیه مبنی بر حق آزادی و پیروی از ادیان وجود دارد. هدف این پژوهش، تبیین وضعیت جمعیتی  و تشکیلاتی  مسلمانان روسیه و همچنین شناسایی موقعیت و جایگاه آنان در این کشور است، به تعبیر دیگر، این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که مسلمانان روسیه در این کشور از چه موقعیت و جایگاهی برخوردارند؟. لذا  نقش و جایگاه مسلمانان و شیعیان در روسیه، با توجه به وسعت و وجود قومیت‌های مسلمان نشین در این کشور، بسیار قابل توجه است بنابراین تبیین جایگاه استراتژیک آنان ضروری است.
 
واژگان کلیدی: فرهنگ دینی، مسلمانان ، شیعیان، جمعیت شناسی، فدراسیون روسیه.

کلیدواژه‌ها