آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی با تأکید بر آیات و روایات / اکبر محمدباقری

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده:
دین اسلام حفظ وحدت امت اسلامی را از اساسی‌ترین مسائل جامعه می‌داند و منادیان وحدت را تشویق و افرادی که باعث افتراق و جدایی مردم و ملت‌ها می‌شوند را مورد نکوهش قرار داده است روی این جهت مسئله وحدت و تفرقه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و پژوهش نخبگان و صاحب نظران جهان اسلام قرار گرفته است؛ مقاله حاضر ضمن بررسی مهمترین آثار وحدت و تفرقه امت اسلامی از دیدگاه آیات و رویات؛ به بررسی نتایج سودمندی که در اثر وحدت امت اسلامی نصیب جامعه می‌شود و آثار زیانبار تفرقه که گریبانگیر جامعه می‌شود پرداخته و همچنین نگاهی گذرا به عوامل اختلاف دارد.
 
واژگان کلیدی: وحدت امت اسلامی، تفرقه امت اسلامی، اتحاد، اختلاف، آیات، روایات.

کلیدواژه‌ها