وهابیت تکفیری و علل افراطی‌گری آن‌ها/ نصرالله سخاوتی ـ حسین حیدری مهذب

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده:
در این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفت، ابتدا پیدایش جریان وهابیت وعقبه فکری آنها بررسی گردید و وابستگی این جریان به یکی از جریان‌های صدر اسلام به نام جریان اموی با استناد به نتیجه تحقیقات صورت گرفته و نشانه‌های معتبر، ثابت شد، سپس مفهوم افراط که همان تجاوز از حد وسط است بیان و دو تعریف از افراطی گری ارائه گردید، سپس شش نشانه ی افراطی گری مورد توجه قرار گرفت و درادامه بحث هشت دلیل افراط وهابیت تکفیری مانند: تبعیت وهابیت از جریان اموی، جهل آنان به مبانی، احکام واهداف اسلام؛ توجه به بخشی از منابع دین و بی‌اعتنایی به بخش دیگر، قرائت ناصواب از متون اسلامی، ناتوانی در ایجاد تعادل بین افراط و تفریط و... به تفصیل بیان شد.
 
کلید واژگان:افراط، افراطی گری، وهابیت، ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب، جریان اموی، معاویه، مروان،

کلیدواژه‌ها