امتداد ژئوپلتیک تشیع در جهان معاصر/ حسن بشارتی راد

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
تحولات منطقه‌ای و جهانی در چند دهه‌ی اخیر و نقش‌آفرینی شیعیان در کشورهای مختلف اسلامی، فرصت‌های مناسبی برای ایجاد همگرایی بیشتر میان شیعیان را فراهم ساخته و موجب ارتقای هر چه بیشتر قدرت نرمِ جهان تشیع گشته است و زمینه‌ساز تبدیل آن به یک قدرت بلامنازع در جهان اسلام و در سطح بین‌الملل شده است. همین مسأله، توجه اندیشمندان عرصه‌ی سیاست و نیز مراکز مطالعات راهبردی در سطح بین‌الملل را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
از آنجایی‌که نگاه ژئوپلیتیک به موضوعات کلان، در مطالعه‌ی روابط بین‏الملل و پژوهش‏های راهبردی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، در این نوشتار، با اشاره‌ی کوتاه به برخی مباحث نظری در خصوص ژئوپلیتیک، ابعاد مختلف موضوع امتداد ژئوپلیتیک تشیع، مورد واکاوی قرار گرفته و به این نتیجه دست یافته است که امتداد ژئوپلیتیک تشیع و تعمیق و توسعه‌ی روزافزون آن در گرو استفاده‌ی به هنگام از فرصت‌های ژئوپلیتیکی و مدیریت صحیح چالش‌های ژئوپلیتیکی پیش‌روی شیعیان می‌باشد.
 
واژگان کلیدی:تشیع؛ ژئوپلیتیک؛ قدرت نرم؛ جغرافیای سیاسی.

کلیدواژه‌ها