تحلیلی از وضعیت شیعیان اندونزی / علی شیرخانی ـ مرتضی اشرافی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

چکیده
مردم اندونزی در سایه باور ژرف به اسلام و به کار بستن احکام آن، توانستند هویت یافته و دین اسلام نیز باعث وحدت میان جامعه پراکنده اندونزی گردد و استقلال و وحدت ملی آنان در اثر آن تأمین شود. ساخت مذهبی جمهوری اندونزی نیز به گونه‌ای است که شیعیان به دلیل پایگاه سنتی که دارند، هرچند تا کنون نتوانسته‌اند نقشی تاثیرگذار داشته باشند، اما با فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که جامعه شیعیان اندونزی دارند، می‌توانند در آینده، درسرنوشت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نقش داشته باشند؛ در همین راستا، تحقیق حاضر به دنبال بیان گزارشی تحلیلی از وضعیت شیعیان اندونزی بوده؛ به بیان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید‌های پیش روی شیعیان این کشور و ارائه راهبرد‌های برون رفت از شرایط موجود به سمت رشد و توسعه همه جانبه در زمینه‌های دینی، علمی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سیاسی می‌پردازد.
 
واژگان کلیدی: جمهوری اندونزی، شیعیان، جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام، سیاست خارجی، تشیع.

کلیدواژه‌ها