بررسی تطبیقی گروه‌های مقاومت اسلامی در غرب آسیا/ سید داود آقایی ـ سیر مرتضی عریضی میبدی

شناسنامه علمی شماره

چکیده


پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اندیشه مقاومت اسلامی در منطقه­ی غرب آسیا و به‌ ویژه شامات در قالب محوری به رهبری جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب و اسرائیل شکل گرفته و به عنوان ابزار سیاست خارجی ایران در این منطقه تاثیرات زیادی بر سیاست گذاری خارجی ایران جهت دستیابی به اهداف ملی و فراملی بر جای گذاشته است. گروه­های مقاومت اسلامی در دو کشور لبنان و فلسطین با نام‌‌‌های حزب ‌‌الله، حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت و هر یک بر مبنای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در مبانی فکری، تشکیلات سازمانی و رویکرد آن‌ها نسبت به آشتی‌ ملی و مشارکت سیاسی دارند؛ رفتارهای سیاسی مشابه و متفاوتی از خود بروز می‌دهند. از این رو پژوهشگر در این مقاله درصدد شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌‌های بین این گروه‌ها می‌باشد. در ابتدا به روش نظری بر اساس مطالعات مقایسه‌ای اشاره و سپس به کلیات گروه‌‌های مقاومت اسلامی، مبانی ‌فکری و ساختار تشکیلاتی این گروه‌‌ها و عملکرد آنها در آشتی ملی و مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بخش پایانی به تحلیل داده‌ها بر مبنای مقایسه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین هر یک پرداخته خواهد شد. وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین گروه‌های مقاومت اسلامی به عنوان فرضیه مقاله و سوال اصلی مقاله بر این مبناست که گروه‌های مقاومت اسلامی چه تفاوت‌ها و شباهت‌های دارند؟

کلیدواژه‌ها