تأثیر داعش بر هویت و امنیت ایران در چارچوب نظریه سازه‌انگاری /حسن رضایی ـ مژگان قربانی ـ سرور سوری

شناسنامه علمی شماره

چکیده


خاورمیانه یکی از مناطق استراتژیک محسوب می‌شود و به لحاظ اهمیتی که در سطح بین المللی دارد، بحران‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و در سال‌های اخیر با بحرانی دیگر به نام پدیده داعش مواجه شده که برخی از کشورهای این منطقه را درگیر کرده است. این پدیده که بحرانی فراملی محسوب می‌شود، قابلیت سر ریز شدن به دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز دارد و علاوه بر آن به لحاظ هویتی رادیکال که برای خود تعریف کرده، امنیت و هویت دیگر کشورها از جمله ایران را نیز تهدید می‌نماید. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی تهدیدات هویتی و امنیتی داعش علیه ایران است که با توجه به نقش چشمگیر هویت در این تهدیدات، نظریه سازه انگاری برای این تحلیل، برگزیده شده و روش انجام پژوهش توصیفی- تحلیلی است. بدین صورت که با شرح داده‌های خام و قیاس هویت داعش و نیز هویت ایران، تهدیدات داعش برای ایران از جمله خطر از بین بردن آرمان امت واحده اسلامی، وحدت و حکومت اسلامی و تهدید ژئوپلیتیک شیعه منتج می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها