فرآیند شکلگیری جریان اسلامگرایی ترکیه از آغاز تاکنون/اسماعیل اقبال

شناسنامه علمی شماره

چکیده

این مقاله بر آن است تا چگونگی تحول در فرآیند جریان اسلام‌گرایی در سال‌های پس از تأسیس نظام سکولار در کشور ترکیه و چگونگی رشد و گسترش این جریان در یک نظام دین ستیز را مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چگونه تغییرات ساختاری در دهه‌های گذشته بر رشد اسلام‌گرایی در این کشور تأثیر داشته است.
نویسنده این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که تغییرات در ساختار سیاسی و اقتصادی ترکیه از زمان تأسیس نظام لائیک در این کشور تا دستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت، چه تأثیری بر ظهور و رشد جریان اسلام‌گرایی داشته است؟ و همچنین عوامل مؤثر در تغییر رویکرد این جریان از آرمان‌گرایی به عمل‌گرایی در یک دهه اخیر چه بوده است؟
یافته‌های پژوهش نشان میدهد که جریان اسلام‌گرایی در ترکیه، در آغاز به صورت یک گفتمان آرمانگرا و ایدئولوژیک محور، در تقابل با گفتمان سکولاریسم شکل گرفت، سپس و به تدریج با تغییر در رویکرد خود از آرمان‌گرایی به عمل‌گرایی، در هم‌گرایی با آن پدیدار شد.

کلیدواژه‌ها