ضرورت هم‌گرایی و امنیت امت اسلامی با تکیه بر اصل قرآنی مسالمت/مهدی دلیری پور

شناسنامه علمی شماره

چکیده


دین اسلام دارای تعالیم مترقّی و تکامل یافته‌ای است که از جانب آفریدگار جهانیان برای رشد و تعالی انسان‌ها صادر شده است. در تعالیم اسلامی وجود صلح و آرامش و دوری از تشویش در جامعه،‌ از جایگاه بالایی برخوردار است. با توجه به آموزه‌ها و مبانی اسلامی به خوبی می‌توان دریافت که ایجاد صلح و برادری در صدر امور اجتماعیِ جامعه‌ی اسلامی قرار دارد، و به تبع آن باید تا حد بسیار بالایی از نزاع و اختلافِ درونی دوری کرد؛ این اصل جزو مسلّمات و مفروضات اسلامی است؛ زیرا که سوء استفاده‌ی همیشگی دشمنان از اختلافات، در افروختن آتش فتنه‌های فرقه‌ای، که کمر به نابودی اسلام بسته‌اند، مطلبی قطعی است؛ مجوز جنگ و قتال فقط در مواردی داده شده است که هیچ‌گونه راه حلی در برابر بعضی افراد معاند و فرقه‌های منحرف وجود نداشته باشد. سوالی که در این مقاله درصدد پاسخ به آن هستیم این است‌ که با توجه به اصل قرآنی مسالمت در آیه‌ی 208 سوره‌ی بقره، و با تکیه بر مبانی اعتقادی اسلامی، میزان تاثیر هم‌گراییِ امت اسلامی در تحقق سِلم و امنیت درونی و متعاقب آن در صلح جهانی تا چه اندازه‌ای است؟ ملزومات و چالش‌های موجود در آن چیست؟
مقاله‌ی پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد تبیین و کشف ربط بین این عناوین می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها