عوامل شکل گیری جریانهای تکفیری رادیکال در سوریه/ محمد محسنی، محمدعلی میرعلی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

در دهه‌ی اخیر، حوادثی در برخی از کشورهای اسلامی رخ داد که جرقه‌ی آن ابتدا در سال2010م در تونس زده شد. محصول این رخداد، زایش گروه‌های جهادی رادیکال، به ویژه گروهک تروریستی داعش، در عراق و سوریه و در مجموع، جهان اسلام بود. این نوشتار به دنبال واکاوی علل و زمینه‌های داخلی و خارجی شکل‌گیری جریان‌های تکفیری با روشی اسنادی و تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اگر چه پیش از این، زمینه‌های شکل‌گیری جریان‌های تکفیری رادیکال در محیط بحران فراهم بوده، ولی صف‌آرایی کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در بروز و تشدید بحران و همچنین ظهور و شکل‌گیری جریان‌های تکفیری نقش اساسی و مؤثر ایفا نموده است. ظهور جریان‌های تکفیری، به شدت، مناسبات ‌خارجی سوریه را در دو سطح درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تحت تأثیر قرار داده و زمینه‌ را برای منازعات و واگرایی روابط خارجی این کشور فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها