حاکمیت نظام سیاسی قبیله محور در عربستان سعودی/ سیدمهدی طاهری

شناسنامه علمی شماره

چکیده

درک نظام سیاسی یا الگوی سازمان‌بندی قدرت در جوامع، منوط به شناخت قدرت و ساختار سیاسی در هر کشور است و در این خصوص، همواره، اندیشمندان الگوهای متفاوتی به منظور تحلیل نظام‌های موجود در کشورهای جهان ارائه کرده‌اند.
نظام سیاسی عربستان سعودی، مطابق استانداردهای رایج در علوم سیاسی، در قالب پادشاهی موروثی و مطلقه تعریف شده و افزون بر این، یکی از ویژگی‌های متمایز این کشور در مقایسه با دیگر حکومت‌های مشابه، آن است که قبیله‌ای از سال ۱۹۳۲م تاکنون، محور قدرت در این کشور قلمداد شده است و خاندان آل‌سعود، به صورت رسمی بر همه‌ی عرصه‌های قدرت در عربستان مسلط است.
 از آن جایی که شناخت دقیق نظام سیاسی و پویش‌های درونی حاکم بر عربستان به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه و جهان اسلام بسیار حائز اهمیت است، نگارنده درصدد است بررسی کند که در این نظام سیاسی مبتنی بر پادشاهی موروثی و مطلقه، چگونه خاندان آل‌سعود با تکیه بر عنصر قبیله در این کشور حکمرانی می‌کنند؟

کلیدواژه‌ها