تحلیلی بر حمایت ایران از محور مقاومت در بحران سوریه؛ با تکیه بر رویکرد آرمانگرایی و واقعگرایی/ محمدتقی روستایی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

روابط سیاسی ایران و سوریه به عنوان دو کشور راهبردی در خاورمیانه، حداقل پیشینه­ای به بلندای عمر انقلاب اسلامی ایران دارد. از زمان پیروزی انقلاب تاکنون، پژوهش­های بسیاری درباره‌ی تعاملات این دو کشور انجام شده است. این تعاملات و مناسبات با شکل­گیری بهار عربی و تشدید بحران در سوریه به اوج رسیده و پرسشی با مضمون «دلایل حمایت ایران از محور مقاومت در بحران سوریه چیست؟» ایجاد کرده است. به نظر می­رسد ایران در گام نخست، به دنبال اهداف ایدئولوژیک و مذهبی و سپس در پی حفظ منافع ملی خویش باشد. این پژوهش به دنبال واکاوی دقیق و کاربردی اهداف و رویکردهای ایران در حمایت از «محور مقاومت» در قبال بحران سوریه است و در نظر دارد، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این هدف دست یازد. بررسی­های پژوهش نشان می­دهد جمهوری اسلامی ایران با ایجاد توازن بین عناصر آرمان­گرایی و واقع­گرایی و با تلفیق دو رویکرد ایده­آلیسم و رئالیسم، به دنبال حفظ محور مقاومت اسلامی، کاهش نفوذ امریکا و اسرائیل در منطقه، مشارکت فعال در تثبیت نظم­های سیاسی- امنیتی خاورمیانه و سرانجام، دفاع از امنیت منافع ملی است.

کلیدواژه‌ها