مرور تطبیقی جریان وهابیت/ حسین حیدری مهذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این نوشته، فرقه‌ی وهابیت - شاخه‌ی انحرافی جریان سلفی‌گری-   از نگاه جریان‌شناسانه وتطبیق آن با اصول و معیار‌های اسلامی به اختصار  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ بر این اساس، بنیان‌گذاران فکری وتبلیغی وهابیت، آموزه‌های این جریان، میزان سازگاری آن‌ها با آموزه‌های اسلام، آثار اجرایی تفکرات این جریان، و نیز موافقان و مخالفان این گروه مورد بحث واقع شده است. در واقع نوشته حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که جریان وهابیت که به عنوان یکی از جریان‌های مذهبی اسلام معرفی می‌شود تا چه اندازه با معیارهای مسلم اسلامی منطبق است؟ و فرضیه تحقیق، بر این استوار است که این جریان با توجه به عملکرد‌های آن، دارای مبانی و آموزه‌های سازگار با مبانی وآموزه‌های  اسلامی نیست.

کلیدواژه‌ها