کاوشی در تاریخ و عقاید دروزیان منطقه شامات / عباسعلی متولیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرقه دروزیه یکی از فرقه‌های منشعب از فرقه اسماعیلیه است. نام این فرقه از فردی به نام درزی که در تاریخ به عنوان موسس فرقه شناخته می‌شود، گرفته شده است؛ در حالی که پیروان این نحله خود را موحدون می‌نامند. بستر اصلی این فرقه از حیث اعتقادی غلو در حق رهبران و برزگان این نحله بخصوص امام اسماعیلی الحاکم بامر الله بوده است. از دیگر اعتقادات آنها همچون دیگر جریان‌های اسماعیلی باطن‌گرایی و در مواردی ترک و نسخ شریعت  و تاویل‌گرایی در احکام شرعی و همچنین طبق ادعای پژوهشگران تناسخ می‌باشد. همچنین این گروه از لحاظ جغرافیایی در منطقه شامات که شامل لبنان، سوریه و فلسطین اشغالی باشد، حضور دارند. آنها دارای طبقه‌بندی اجتماعی، کتاب مقدس و اعمال و مناسک ویژه خود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها