بازخوانی ضرورت وحدت اسلامی از منظر قرآن / حسن رضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه امت اسلامی با چالش‌های بزرگی مواجه است و دشمنان اسلام با اجرای طرح‌هایی در راستای تجزیه جغرافیایی، زبانی، قومیتی، مذهبی و حتی تاریخی می‌کوشند هویت، فرهنگ و عناصر اصلی موجودیت این امت واحده را در مخاطره قرار دهند. در این شرایط حساس بر هر مسلمان به ویژه عالمان و اندیشمندان فرض است که ضمن شناخت نقشه‌های شوم دشمنان بر مؤلفه‌های وحدت و همبستگی این امت وسط تأکید و در مسیر تحقق آن مجاهدت نمایند.
قرآن کریم با بیان پیامدهای مثبت اتحاد از یک سو و پیام‌های شوم اختلاف از سوی دیگر، همه مسلمانان را دعوت به اتحاد و دوری از اختلاف کرده و ایجاد و حفظ وحدت در جامعه اسلامی را از مظاهر تقوای الهی اعلام داشته و بر آن تأکید نموده است.
بر این اساس در این نوشتار برخی از راه‌کارهای وحدت اسلامی از منظر قرآن کریم مانند: تکیه بر عناصر مشترک دینی، اصالت دادن به ارزش‌های اسلامی، همدلی و اتحاد درونی و نیز بعضی از موانع و آفات موجود بر سر راه ایجاد وحدت میان مسلمانان، مانند: قومیت‌گرایی، فرقه‌گرایی، هتک حرمت به مقدسات، تکفیر و نسبت شرک دادن به مسلمانان و نیز توطئه شوم دشمنان اسلام به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها