ارزیابی تاثیر فرهنگی (یا پیوست فرهنگی) فعالیت در فضای مجازی؛(مطالعه موردی: دانشگاه مجازی المصطفی(ص))/روح اله دهقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به ضرورت توجه به تاثیراتی که هر فعالیت بر فرهنگ بر جای می­گذارد، در این مطالعه محیط فرهنگی دانشگاه مجازی المصطفی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به پیامدهای فرهنگی به دست آمده، راهکارهایی برای افزایش تاثیرات مطلوب و جلوگیری از تاثیرات نامطلوب فرهنگی ارائه شده است. در این پژوهش بر اساس مدل ارزیابی تاثیر فرهنگی (CIA)، مقولات فرهنگ مجازی، فرهنگ دینی و محیط چند فرهنگی به عنوان مؤلفه­های اصلی محیط فرهنگی دما(MOU)مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به نظریه­های موجود در این زمینه و مصاحبه با مخاطبان، صاحب­نظران و ذی­نفعان، پیامدها و تاثیرات فرهنگی فعالیت دما شناسایی شده و در خاتمه راهکارهایی به منظور افزایش تاثیرات مطلوب  و جلوگیری از تاثیرات نامطلوب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها