بنیانهای فکریِ صهیونیسمِ سیاسی در تفکّر سلفیان تکفیری/رحیم دهقان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با تحقیق و تأمّل در رفتار و اندیشه­های سلفیان تکفیری می­توان دریافت که بنیان­هایی یهودی در تفکّر آنها وجود دارد. این بنیان­ها، خواسته یا ناخواسته هویّت تکفیری­ها را تغییر داده و آنها را به ابزاری جهت ترویج و تحقق اهداف صهیونیسمِ سیاسیِ برخاسته از یهودیّت، مبدّل ساخته است. این ادّعا را می­توان با تبیین مبانیِ فکریِ دو جریان سلفیان تکفیری و صهیونیسمِ سیاسی و نیز بررسی ایده­های مشترک آنها از جمله حربۀ تکفیر، برگزیدگی، ترور، خونریزی و...، و نیز از طریق تحلیل نقش سیاسی یهودیّت صهیونیسم در ترویج و حمایت از تکفیری­ها به اثبات رساند. بررسی بنیان­های فکری یهودیّت صهیونیسم و ردّ پای این تفکّر در اندیشۀ سلفیان تکفیری، مؤیّد استفادۀ ابزاریِ صهیونیسم از سلفیان تکفیری، جهت تبلیغ یهودیّت و نیز براندازی تفکّر اسلامی و بخصوص شیعی است. این مقاله ضمن تبیین مؤلّفه­های مهم در تفکّر سلفیان تکفیری می‌کوشد تصویر روشنی از این بنیان­ها ارائه نموده، ضمن بیان همسانی­های این دو جریان، نقش صهیونیسم یهودی در حمایت از سلفیان تکفیری و به‏کارگیری تکفیری­ها در جهت تحقق اهداف صهیونیسمِ سیاسی را نشان دهد. روش این مقاله در مراجعه به آرا، استنادی و در تبیین محتوا، تحلیلی- انتقادی است.
 

کلیدواژه‌ها