اهداف منطقه‌ای عربستان با توجه به تحولات یمن/هادی ترکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با موج تحولات منطقه‌ای گمان می‌رفت؛ انقلاب سرنوشت سازی در یمن رقم بخورد که با حمایت غرب و اسرائیل از عربستان این تحولات سرنوشت دیگری پیدا کرد و مانع تحقق انقلاب مردمی در یمن شد. عربستان، یمن را حیاط خلوت خود می‌داند و اهدافی در این کشور دنبال می‌کند که در قالب همگرایی بین عربستان و اسرائیل، کشورهای محافظه کار منطقه، آمریکا و غرب شکل می‌گیرد. حکام سعودی روشی پراگماتیک و همسو با غرب را برای تأمین امنیت داخلی خود دنبال می‌کنند که چیستی و چگونگی این سیاست در واقع طرح سوال اصلی است که اهداف عربستان در منطقه به صورت عام و در یمن به صورت خاص چیست؟ پاسخ این است که سیاست عربستان جلوگیری از نفوذ ایران و محور مقاومت در منطقه به صورت عام و در یمن به صورت خاص است؛ در ورای آن، خواهان افزایش قدرت خود و کاهش نفوذ ایران در منطقه است. مهمترین یافته‌های پژوهش؛ بنیادگرایی رادیکال و مهار گسترش شیعه‌گرایی، تحکیم ائتلاف با آمریکا و افزایش قدرت منطقه‌ای، بازسازی امپراتوری سنی و رهبری قدرت منطقه‌ای، جلوگیری از گسترش محورمقاومت در منطقه است که این سیاست‌ها در یمن به دلیل دسترسی به منابع نفتی یمن و جلوگیری از روی کارآمدن دولت مردمی در یمن است.

کلیدواژه‌ها