واکاوی وجوه اشتراک و روابط داعش و صهیونیسم/علی جدیدبناب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پیدایش جریان صهیونیسم و جریانهای مربوط به وهابیت از جمله داعش مربوط به دورة معاصر باز می‌گردد. پرسش اصلی پژوهش این است که وجوه اشتراک صهیونیسم و داعش چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت: صهیونیسم و جریان افراطی تکفیری داعش دارای وجوه اشتراک زیادی هستند که از جهات مختلف آنها را به هم نزدیک می‌کند، از جمله:  کیفیت و ترکیب جمعیتی جمع‌آوری شده از اقصی نقاط جهان، برتری‌طلبی، نژادپرستی، دست پروردگی استعمار، نقش غرب در ایجاد این دو غده سرطانی، بخشی‌نگری به دین براساس منافع خویش، تطابق راهبردهای سیاسی صهیونیسم و داعشیسم، ثروت اندوزی، تعهد بر عدم مزاحمت و برخورد با یکدیگر و تعهد بر همکاری‌های متقابل، مبارزه و مقابله با مقاومت اسلامی در منطقه، مشترک بودن دوستان و حامیان آنها، وحشت آفرینی، تهدید و ارعاب، بهره‌مند شدن از کمک‌های امریکا و تکیه بر ابزار تبلیغاتی مبنی بر اینکه مبنای اعتقادی هردو جریان تروریستی «هدف وسیله را توجیه می­کند». روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها