صورت‌بندی و ظرفیت‌های جریان‌های شیعی در جمهوری دموکراتیک کنگو/سید محمد ذوالفقاری

چکیده

ایده اصلی این نوشته پاسخ به این سوال است که، وضعیت جریان‌ها، گرایش‌ها و سمت و سوی جامعه‌ شیعی در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا با تکیه بر مطالعات میدانی مختصات جامعه‌ی شیعی در این کشور از وجوه مختلف تبیین شده است؛ طبق یافته‌ی این نوشته جامعه شیعی در کشور کنگو شامل اقلیت‌های نژادی مختلف است، که به شکلی ناهمگون و جزیره‌ای در بستری غیر متعصب و غیر متصلب به نحوی غیر محسوس و کاملا مرزبندی شده زندگی می‌کنند؛ که در صورت تقویت ارتباطات داخلی و غلبه بر جزیره‌ای عمل کردن می‌توانند در ابعاد مختلف اجتماعی بازیگران مؤثری باشند. نگارنده ضمن تحلیل و آسیب‎شناسی جریان‌ها، براساس تجارب، مشاهدات میدانی، مصاحبه‌ها و اسناد راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت عمومی شیعیان در جهت بهره‎گیری حداکثری از توانمندی‌های درونی و بیرونی در کشور کنگو پیشنهاد داده است.

کلیدواژه‌ها