رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین‎الملل (با تأکید بر بیانیه گام دوم)/علیرضا دانشیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

< p>این پژوهش، تأثیر رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه بین‎الملل را مورد بررسی قرار داده و هدف آن، تبیین تأثیر رهیافت فرهنگی انقلاب اسلامی بر عرصه نظریه‎پردازی ورفتاری در عرصه بین‎المللی است. این تحقیق با روش کمک‎گیری از رهیافت سازه‎انگاری در عرصهروابط بین‎الملل برای پاسخ به این پرسش اصلی تدوین شده است که« رویکرد فرهنگی انقلاب اسلامی چه تأثیراتی بر عرصه بین‎المللی داشته است؟
 انقلاب اسلامی، از نظر سلبی منتقد و معترض روند جهانی‎سازی، سلطة فرهنگ و هویت غربی و نادیده‎انگاری نقش دین و اخلاق در عرصه بین‎المللی است و از نظر ایجابی، به در نظر گرفتن نقش دین، هویت دینی و اسلامی، اخلاق و معنویت در عرصه مناسبات بین‎المللی تأکید دارد وهمین مطلب، فرضیه این پژوهش است. یافته تحقیق حاضر این است که با وقوع انقلاب اسلامی، رویکردها و تئوری‎هایی که به اهمیت فرهنگ در عرصه بین‎المللی تأکید داشتند، تقویت شدند.

کلیدواژه‌ها