بررسی تأثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان آرژانتین؛ از خودآگاهی تا خودبنیادی/محمود بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نه‎تنها در کشورهای مجاور، بلکه در دورترین کشورها نیز قابل مشاهده است. آرژانتین از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضور اولین مبلغان و رایزن‌های مذهبی – فرهنگی ایرانی را شاهد بوده است. آمایش جریان حاکم میان شیعیان آرژانتین بر اساس نظریه پخش که ذیل دو جامعه آماری بومی مستبصر و مهاجر عرب‎تبار دسته‎بندی می‌شود، محور اصلی مقاله حاضر است و تلاش شده است تا با استفاده از منابع مختلف، به‎ویژه منابع میدانی و بِروز، به این پرسش پاسخ دهد که: «نقش جمهوری اسلامی ایران به‎عنوان مبدأ پخش در فرآیند خودآگاه‎سازی شیعیان آرژانتین به‎عنوان مقصد اشاعه چه و چگونه بوده است؟». همچنین در این پژوهش فعالیت‌های صورت‎گرفته از سوی مبدأ جهت ایجاد جامعه خودبنیاد در کشور مقصد بررسی خواهد شد. نظریه پخش، چارچوب نظری این تحقیق جهت پاسخ‎گویی به نقش جمهوری اسلامی ایران در پروسه هویت‌بخشی و کمک به بنیادسازی جامعه شیعیان است.

کلیدواژه‌ها