گونه‎شناسی ضرورت نوین‎سازی تمدن اسلامی در میان اندیشمندان معاصر ایرانی/ احسان دنیوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در میان اندیشمندان معاصر ایرانی که پیرامون تمدن اسلامی قلم‎فرسایی کرده‎اند، جریانی معتقد به ضرورت نوین‎سازی تمدن اسلامی در عصر حاضر است. شناسایی و گونه‎شناسی علل این ضرورت، موضوع این پژوهش را به خود اختصاص داده است. در واقع بیان علت و ضرورت نوین‎سازی تمدن اسلامی از سوی اندیشمندان حوزه تمدن اسلامی، نشان‎دهنده درجه اهمیت موضوع نزد آنها و تشکیل‎دهنده شاکله دیدگاهشان پیرامون تمدن نوین اسلامی است که بررسی و دسته‎بندی آنها در شناخت ابعاد مسئله و دست یافتن به دیدگاهی جامع بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش استقرائی ابتدا این دیدگاه‎ها گردآوری شده و سپس به روش تحلیلی در ذیل سه گونه عامل کلامی – اعتقادی، تاریخی و اجتماعی دسته‎بندی گردند.

کلیدواژه‌ها